Kategoriarkiv: Ukategorisert

Vannføring og vannstand – viktig å følge med på

Drammenselva v/Mjøndalen bru: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0012.00534.000/

Sandvikselva v/Bjørnegårdsvingen: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0008.00002.000/

Numedalslågen v/Holmsfoss: http://www.brufoss.no/index.php/nyheter/vannforing-for-holmfos

Vorma v/Ertesekken http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0002.00197.000/

 

Å følge med på vannføringen i de forskjellige elvene er viktig da det påvirker fisket i stor grad. Både oppgangen av fisk, hvor fisken velger å oppholde seg og hvilke fiskeplasser du som sportsfisker bør velge er avhengig av hvilken vannføring det er. De fleste elver og fiskeplasser har ofte en «idealvannføring», som det lønner seg å kjenne til.  Og det er også grenser på hvor mye vann det kan være før elva ikke lenger er fiskbar. I tillegg kan det være flere vandringshindre som fisken bare kan komme seg forbi på bestemte vannstander. Enkelte elver blir raskt grumsete ved vannstandsøkning. Men vannstandsendringer vil ofte på et tidspunkt gi et ekstraordinært godt fiske. Så det å følge med på vannføringen i de forskjellige elvene er altså både et redskap til å planlegge fisketurene, til å treffe riktig tidspunkt for å besøke de forskjellige plassene og til redskapsvalg og taktikk.

 

Standarden for å måle vannføring er m3 – kubikk pr sekund. Dvs at ved 100 kubikks vannføring renner det 100 kubikk med vann forbi hvert eneste sekund. Og en kubikk er altså 1x1x1 meter – tusen liter vann og ca et tonn avhengig av vannets renhetsgrad og temperatur.  Normalvannføringen til store elver som Glomma og Drammenselva ligger på 200-500 kubikk, mens småelver som Lierelva, Sandvikselva og Akerselva  ofte ligger på noen få kubikk. Noen uregulerte elver varierer noe voldsomt, eks varierte vannstanden i Tovdalselva på Sørlandet i løpet av fiskesesongen 2015 fra 8 kubikk til 700 kubikk. Regulerte elver har ikke så ekstreme utslag. Her kan det være satt en minstevannføring og når det regner kan store deler av vannet blir samlet opp i magasinene oppover i vanndraget fremfor å gi økt vannstand i selve elva.

 

Vannføring viser mengden vann som passerer og måles i kubikk.

Vannstand viser hvor høyt vannet står og måles i moh – meter over havet.

 

 

Derfor er det også viktig for elvefiskeren å følge med på vannstanden i de store innsjøene i vassdraget man fisker i. Vannstanden gir oss et grunnlag for å kunne forutse hvordan vannføringen i vassdraget blir utover i sesongen. Enkelte steder måles også vannstanden i rennende vann. I regulerte vassdrag er det viktig å huske at høyden på de justerbare demningene – og dermed også hvor høy vannstanden er – i stor grad påvirker strømmen i elva. Om vannstanden øker uten at vannføringen gjør det blir det naturligvis mindre fart i elva. Vannstand måles i meter over havet (moh) og man bruker standarden fra 1954 som referanse. Det er naturligvis viktig å kjenne til normalverdien for at tallene skal vise om det er lav, normal eller høy vannstand.

 

På Norges vassdrag- og energi verks hjemmesider finner man en fin oversikt (http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/ ) over målestasjonene med sanntidsvannføring rundt omkring i landet.  Og de aller fleste vannføringsoversikter på diverse lakseelvers hjemmesider linker til de samme målestasjonene. Ellers finnes det masse oversikter på nett – både over vannføring og vannstand – laget av kraftselskaper, brukseierforeninger o.l. :

 

Vannføring og vannstander i utvalgte vassdrag:

 

Østlandet:

 

Drammenselva v/Mjøndalen bru: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0012.00534.000/

Kommentarer: Ved vannstander over 500 kubikk kan det se ut til at laksen har problemer med å komme seg opp Hellefossen. Det kommer også litt an på om hvilken sektor de slipper mest vann gjennom på demningen ved Hellefossen.

 

Sandvikselva v/Bjørnegårdsvingen: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0008.00002.000/

 

Begnavassdraget: http://begna.no/vannstand.asp

 

Glommavassdraget: http://www.glb.no/Vannstander/tabid/1803/Default.aspx

 

Vorma v/Ertesekken http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0002.00197.000/

 

Numedalslågen v/Holmsfoss: http://www.brufoss.no/index.php/nyheter/vannforing-for-holmfoss

Kommentarer: I Hoggtveita – fossen nedenfor Stubben, stopper laksen opp på vannstander mellom 140 og 300 kubikk. Er det mer eller mindre klarer laksen å passere.

 

Sørlandet:

 

Otra, Mandal og Arendalsvassdraget:  http://www.ae.no/virksomhet/vannkraft/vannforing/

Tovdalselva: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0020.00003.000/index.html

 

Nordland:

Beiarelva: http://www.tronesgrunneierlag.no/Vannmengde.html

 

 

Askerelva – billig laksefiske

Askerelva renner fra Semsvannet i Asker og ned til Blakstadbukta i Oslofjorden, og de nederste 700 meterne er laks – og sjøørret-førende. Nedbørsfeltet er på 37,3 km2 og har en god evne til å holde en stabil vannføring i elva. Likevel kan elva komme helt ned i 0,1 kubikk (100 liter pr. sek) på lav sommervannstand, mens den i flomperioder fort kan være oppe i 2-3 kubikk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Elva kan til tider være en brukbar smålakselv da det i flomperioder i august og september gjerne kommer noe laks opp i elva. De lokale fiskerne kjenner sin besøkstid og de beste plassene er gjerne opptatt da, men det er en rekke småkulper som kan levere så man finner seg alltid en plass å prøve. Markfiske dominerer, men det er også plasser som er egnet for både sluk- og fluefiske.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Elva renner gjennom et frodig landskap – enkelte steder får man nesten følelse av å være i en jungel.

Det er også noe sjøørret i elva.

 

De aller fleste laksene man får er smålaks mellom 1,5 og 3 kilo, men man får både enkelte små på under kiloet, og noen få større.

08 sept 3000

For informasjon om fiskekort og kart over elva se Asker JFF :

https://www.njff.no/fylkeslag/akershus/lokallag/asker/Sider/Fiskekort-for-Asker-og-Nes-Elven.aspx

 

 

 

 

Neselva – en idyllisk liten sjø-ørretelv i Asker

Neselva er en idyllisk liten elv i Asker som går for å være en god sjøørret-elv.  Elva er en typisk flomelv og med et lite nedslagsfelt går elva fort ned igjen etter flom. De som fisker mye der anbefaler naturligvis at man kommer dit i flomperioder, og man fisker i hovedsak med mark eller små spinnere. Jeg har ikke sett noen steder som egner seg godt for fluefiske, men har foreløpig bare utforsket deler av elva. I tillegg til sjø-ørret og litt laks virker det som om det er store mengder brunørret i der.

bilde

Det er observert laks helt oppe i de øverste delene av den 4,2 km lange anadrome sonen, men tettheten av laks skal være størst lenger ned i vassdraget ved Ringnes-Nesbru.

Med et nedslagsfelt på kun 21 km2 uten større innsjøer synker vannstanden raskt etter flomperioder forårsaket av regn. På det laveste kan sommervannføringen være helt nede i 100 liter pr sekund (0,1 kubikk)

Silje laks36 011

Størrelsen på sjø-ørreten som vandrer opp for å gyte er i hovedsak 35-55cm.  Så denne kilosørreten på 45 cm er akkurat middels lengdemessig.

a3

Øverst i den anadrome sonen er det flere hurtigrennende strykpartier med stein og grusbunn, mens nedre deler, og spesielt nederste kilometeren, er roligflytende med sand- og mudderbunn.

Neselva aure 037

 

For informasjon om fiskekort og kart over elva se Asker JFF : http://www.njff.no/akershus/asker/Sider/Fiskekort-for-Asker-og-Nes-Elven.aspx

 

Interessante forskningsrappoerer og lignende om Nesleva: http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Milj%C3%B8%20og%20klima/Rapporter/Rapport%201-1999%20Registrering%20av%20sj%C3%B8%C3%B8rretvassdrag%20i%20Oslo%20og%20Akershus,%201996-97.pdf

Minnesund 1. januar 2014

Vi startet det nye året med en fisketur til Minnesund – og målet var harr!

Været var helt OK

Minnesundtur med barna (1)

Og det var god stemning i bilen oppover

Minnesundtur med barna (2)

 

Vel fremme startet vi fiskingen

Minnesundtur med barna (3)

 

Og snart kunne Silje sveive inn årets første fisk – en stor fin harr!

Minnesundtur med barna (4)

 

Kristian hadde også på fisk, men den datt dessverre av

Minnesundtur med barna (5)

Det ble altså bare en fisk på oss på årets første dag – men siden den var så stor var vi likevel godt fornøyde

Minnesundtur med barna (6)